inverse Mercator chart

inverse Mercator chart

[′in‚vərs mər′kād·ər ‚chärt]