inverse Mercator projection

inverse Mercator projection

[′in‚vərs mər′kād·ər prə′jek·shən]