ladder-bucket dredge

ladder-bucket dredge

[′lad·ər ¦bək·ət ‚drej]
(mechanical engineering)