leucosporous

leucosporous

[lü′käs·pə·rəs]
(mycology)
Having white spores.