lub


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.

lub

(mathematics)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

lub

This article is provided by FOLDOC - Free Online Dictionary of Computing (foldoc.org)
References in periodicals archive ?
Do kategorii 1 zalicza sie substancje, co do ktorych wiadomo, ze wywoluja dziedziczne mutacje lub ktore uwaza sie za wywolujace dziedziczne mutacje w komorkach rozrodczych u ludzi.
Przez porownanie miedzylaboratoryjne rozumie sie zorganizowanie, wykonanie i ocene pomiarow lub badan tego samego obiektu badz podobnych obiektow przez co najmniej 2 laboratoria, zgodnie z warunkami okreslonymi uprzednio na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17043 [6].
Bezsprzeczna zaleta gromadzenia danych z terenu calej Polski w centralnej bazie jest mozliwosc szybkiego wygenerowania informacji o narazeniu zawodowym na dany czynnik lub grupe czynnikow w interesujacym odbiorce okresie, bez wzgledu na ewentualna likwidacje zakladu pracy.
Due to lack of encouraging atmosphere people are running away from the manufacturing sector," said Jitendra Gupta, national president of LUB.
Podsumowujac, chemikalia sa wykorzystywane w przedsiebiorstwach nalezacych do roznych branz--kazda firma, ktora ma do czynienia z substancjami chemicznymi lub ich mieszaninami w dzialalnosci przemyslowej lub zawodowej powinna sprawdzic swoje obowiazki w tym zakresie.
The LUB is an arid, 780-square-kilometer area, receiving an annual precipitation of less than 25 cm.
Celem wspomnianych badan psychologicznych jest co do zasady stwierdzenie wystepowania przeciwwskazan do wykonywania okreslonej pracy/czynnosci lub ich braku.