mercury-pool rectifier

mercury-pool rectifier

[′mər·kyə·rē ‚pül ′rek·tə‚fī·ər]