mercury-vapor rectifier

mercury-vapor rectifier

[′mər·kyə·rē ¦vā·pər ′rek·tə‚fī·ər]
(electronics)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.