merged-transistor logic

merged-transistor logic

[¦mərjd tran¦zis·tər ′läj·ik]