methyl-N-carbamate

methyl-N-(3,4-dichlorophenyl)carbamate

[′meth·əl ¦en ¦thrē ¦fȯr dī‚klȯr·ō′fen·əl ′kär·bə‚māt]
(organic chemistry)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.