mixer-settler extractor

mixer-settler extractor

[′mik·sər ¦set·lər ik′strak·tər]
(chemical engineering)
Mentioned in ?