narrow-band path

narrow-band path

[′nar·ō ¦band ′path]
(communications)
A communications path having a bandwith typically of less than 20 kilohertz.