nodus

(redirected from nodi)
Also found in: Dictionary, Medical, Acronyms.

nodus

In ancient Roman construction, a keystone, or a boss in vaulting.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Dwi hefyd yn gwybod am yr ap a'r ach, ond oedd y Cymry'n defnyddio teitl i nodi os oedd merch yn ddibriod ai peidio?
Bydd yr Arweinyddion Trawsnewid yn hyrwyddo trefniadau partneriaeth amlasiantaeth, hwyluso rhannu arferion da, nodi cyfleoedd i gydweithio a gwneud cysylltiadau a phrosiectau arloesol Anghenion Dysgu Ychwanegol.
Mae'r farn yn rhyfeddach fyth o ystyried fod pob arbenigwr cynllunio iaith yn nodi mai cryfhau'r iaith (a'r economi) yn ei chadarnleoedd yw'r peth pwysicaf i unrhyw ymgyrch i adfer iaith.
Roeddwn yn aelod o'r Bwrdd yn ystod y ddwy flynedd yn arwain at sefydlu CCG fel corff gweithredol, ac y mae'n bwysig nodi fod y corff hwn wedi gweithredu trwy'r Gymraeg o'r cychwyn, ac yn parhau i wneud hynny.
Y cyfan sydd angen ei wneud ydi nodi pryd y gwelwch chi ddraenog rhwng rwan a diwedd Awst.
Mae Nefyr in Iwrop Ned Thomas yn haeddu cael ei ddarllen ac mae'r golygyddol gan Sioned Puw Rowlands ac Owen Martell yn nodi yr hyn y gwyddom yn iawn sef "mae'r angen am wasg a thrafodaeth benodol Gymreig a Chymraeg yn fwy argyfyngus nag erioed o'r blaen" gan gyfeirio at "y cenedlaetholdeb Seisno-Brydeinig sydd yn bodoli".
Roedd J B Davies yn anghytuno'n llwyr gan nodi fod llwynogod, moch daear ac adar ysglyfaethus wedi bod o gwmpas erioed ac mae effaith draenio a sychu tir sy'n gyfrifol am ddiflaniad adar fel y gornchwiglen (Vanellus vanellus; lapwing).
Hefyd bydd y rhaglen yn nodi 100 mlynedd ers i Gapten Scott ac Edgar Evans gyrraedd Pegwn y De.
Yn naturiol, roedd y stori'n dechrau gyda'r Alban, gyda golygydd y Scotsman yn nodi fod cwestiwn yr Alban o fewn Ewrop ymhell o fod wedi ei setlo ac yn rhagweld refferendwm arall ar y gorwel.
Mae Jonathan Davies a'r tim mewn hwyliau dathlu nos Wener, wrth i'r gyfres nodi ei phen-blwydd yn ddeg oed can groesawu ambell hen ffefryn i drafod y byd a'i rygbi a'u gwahodd i fynd 'Ar y Pyst.
Camfa bren yn croesi'r llwybr a hysbysiad arni yn nodi mai llwybr drwy ganiatd ydi hwn.