nuclear resonance magnetometer

nuclear resonance magnetometer

[′nü·klē·ər ′rez·ən·əns ‚mag·nə′täm·əd·ər]
(engineering)
Full browser ?