open-frame girder

open-frame girder

Same as Vierendeel truss.