peke


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Wikipedia.

peke

Informal a Pekingese dog
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
Bert and Philip, 50, have 20 Pekes and have been showing dogs for 30 years.
In the third line of the song Malika states, "jamani wivu mwaona mi silali peke yangu" (you are jealous I do not sleep alone).
Which is more 'Frankenstein-like - the peke or the wolf?
'Ang kanyang war on drugs ay peke. Sinusumpa ko sa Diyos at sa sambayanan na totoo lahat ng aking ibinunyag.
Casino: Dahil 'yun ay malawakang - hindi secured, hindi nakakasiguro 'yung mga boto ng mga mambabatas o ng mga botante dahil ang ginagamit nilang digital signature ay peke.
Nsene tu twikira kukara nonkareso zangesi, tatu ninki vana vetu wovakadona va huguvare movantu peke, ano vana vetu nononkarapamwe detu tadi hepa.
No dog, large or small, bull terrier or yapping little peke, should be allowed out anywhere without a muzzle.
Leonardo Silva, 21, of 19 Weke Peke Way, Leominster, charged with driving with a suspended license, continued to Oct.
In the 12-14 age range was Megan Sandey, whose chosen name was Saxulum movens, which is Latin for "little rock mover." Catriona Miller, 15, chose Peke in the 15-16 section.