percussion firing mechanism

percussion firing mechanism

[pər′kəsh·ən ¦fir·iŋ ‚mek·ə‚niz·əm]
(ordnance)
Any firing mechanism which fires the primer by percussion.
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.