predikant


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Wikipedia.
Related to predikant: dominee

predikant

, predicant
a minister in the Dutch Reformed Church, esp in South Africa
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
Die gesprekke tussen Adamson (as wetenskaplike/"new man") en Alabaster (as predikant) verteenwoordig die tipiese negentiende-eeuse konflik wat daar in die spesifieke era tussen voorstanders van die Darwinisme en kreasionisme geheers het.
Sostengo, ademas, que tal como ningun hombre tiene el derecho de predicar a no ser que sea un predikant cualificado--por lo cual se observara que no tengo arte ni parte en la Iglesia Dopper (calvinista afrikaner)--y, por esto, un hombre que se yergue entre sus congeneres y habla o escribe sobre ellos deberia justificar su derecho a hacerlo; y esto lo afirmo sin temor a equivocarme, puesto que como fiscal del estado de la villa de Prinsloosdorp, una vez recaudador del impuesto de vacunacion y placero del mercado, he estado situado en la posicion mas favorable para conocer esa faceta del caracter de mis antiguos paisanos, la cual no estan deseosos de que sea revelada.
kwamen de meesten uit redelijk welvarende gezinnen; hun vader was advocaat, magistraat, predikant, onderwijzer, landmeter of boer.
Gerben Heitink ("De Dominee en de Dichter als cultuurdragers") ondersoek binne die Nederlandse konteks--met enkele verwysings na die Afrikaanse situasie--die verhouding tussen predikant en digter.
Die predikant sou dalk weier om hom aan te neem en vir hierdie verwerping het hy nie kans gesien nie.
die insident waaruit dit blyk dat die predikant en die kerk die McDonalds verstoot op grond van foutiewe aannames.
Die eerste deel van sy outobiografie handel oor sy kinderen studentejare en sy loopbaan as predikant, sendeling en sendingwetenskaplike.
27.) Van 'n ander plaasbegrafnis, toe hy ongeveer agt jaar oud was, onthou die verteller veral twee dinge: lemand het suiker in plaas van sout in die frikkadelle gegooi en die predikant het verdwaal.
Die predikant en haar dokter oortuig haar van die teendeel en sy bring 'n seun in die wereld.
Japie Stilgemoed brei uit oor Kosie se verlede en noem dat hy eintlik "nege maande lank" (Winterbach, 2002:85) predikant in die konsentrasiekamp by Roodespruit was "voordat hy hier uitgekom het" (Winterbach, 2002:85).
Hierdie proses kan geillustreer word met die woord leraar wat in Nederlands "onderwyser in die algemeen" beteken en betrekking kan he op 'n skoolonderwyser, 'n leermeester, 'n dosent en 'n predikant in enige onderwysverband (Van Malssen et al., 1914:1027).