pseudoscalar particle

pseudoscalar particle

[¦sü·dō′skāl·ər ′pärd·ə·kəl]
(particle physics)