rotary amplifier

rotary amplifier

[′rōd·ə·rē ′am·plə‚fī·ər]