salicylic acid ethyl ether

salicylic acid ethyl ether

[¦sal·ə¦sil·ik ′as·əd ′eth·əl ′ē·thər]
(organic chemistry)
Mentioned in ?