shunt neutralization

shunt neutralization

[′shənt‚nü·trə·lə′zā·shən]
(electronics)