sin A

sin A

[′sīn ′ā]
(mathematics)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Ann an te na cearc, bha spiris air an biodh na cearcan a' cadal, ciomar a bha'd a' faighinn air a sin a dheanamh gun tuiteam chaneil cail a dh'fhios agam.
Tha uisge air a bhith ann an drasda 's a-rithist, ach chaneil sin a' seasamh fada, agus tha ghrian a' tilleadh.
Chuir mi da chraobh darach di-sathurn' a chaidh, no da fhiuran mas e sin a facal ceart airson craobhan a tha cho beag agus nach eil iad cail ach a' toiseachadh a' fas.
Nise a's an doigh a's am bith na rudan sin a tachairt, tha sinn air toiseachadh a' cuir sreath chraobhan mu dheich slat a-mach bho chliathaich an ear a chrub.
Ach tha sin a lamhan Dealbhadair aig a robh fios bho thoiseach na cuis.
Ach tha e toirt na mo chuimhne mar a bhiodh sinn uair eigin a' coimhead an tennis air an telebhisean, agus cha robh moran dhan a sin a's a' bhaile, agus an uairsin a' feuchainn ris a' gheam a chluiche sinn fhin.
Co dhiubh tha sin a' sealltainn dhuinn gu bheil a samhradh na airde agus leis a' bhlaths agus an uisge th'air a bhith ann aig amanan, tha fas mor air a thighinn air an fheur.
Tha mi creids gum bu choir dhuinn suil a chumail air na cothroman sin a chumail do mhuinntir a' bhaile ceart gu leor, oir 's iomadh cuimhne mhath a th'agam fhin air a bhith muigh air an eathar.
Ach le sin a radha, tha i furachd blath, agus chaneil cuid seach cuid uisge trom no gaoth laidir air a bhith ann.
Bha mi deanamh snaim pogh-lin (bowline), oir sin a fear a bhiodh m'athair ag radha nach ruitheadh, agus tha na dulan ann a sin a' feathamh gu fas iad.
Tha agam fhathast ri cuir a' bhiatas agus na curanan, ach mu leanas an tide mhath cha bu choir dhaibh sin a bhith fada feathamh a bharrachd.
Feumaidh mi radha nach robh sinne a' deanamh cus oidhirp sin a dheanamh agus 's iomadh earalachadh a fhuair sinn ri linn.