skip

(redirected from skep)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial, Acronyms, Wikipedia.
Related to skep: Skype

skip

1
the captain of a curling or bowls team

skip

2
a college servant, esp of Trinity College, Dublin

Skip

 

a box-shaped device that moves along the rigid guide rails of a hoist; the box unloads automatically. Skips are used for transporting useful minerals or rocks through vertical or inclined mine shafts, for hoisting and loading the charge into blast furnaces, and for similar operations. The principal components of a skip are the body, the frame, and the trailer. Skips are unloaded either through the bottom or by dumping.

skip

[skip]
(computer science)
In fixed-instruction-length digital computers, to bypass or ignore one or more instructions in an otherwise sequential process.
A device on a card punch that causes columns on a punch in fields where no punching is desired to move rapidly past the punching station.
Action of a computer printer that moves rapidly over a line so that a blank line appears in the printout.
(mechanical engineering)

holiday, skip

1. A small area on a painted surface which the brush skipped over, leaving it bare.
2. An area on a built-up roof surface which the mop (used to coat the surface) skipped over, leaving it uncovered by bitumen.

skip

1. An area in planed or sanded lumber or panels which was missed by the machine during the surfacing operation; also called planing skip, sanding skip.
2. An uncoated area in a finished painted surface; also called a holiday.
References in periodicals archive ?
Uit die Ilias-gegewe is dit duidelik dat die digter (onder andere) deur tnimesis (De Jong 2011:10)--soos dit in sy tyd gebruiklik was--'n model skep van die fisiese wereld soos dit destyds veronderstel is: 'n model van skoonheid, waarheid en die goeie; 'n representasie van die ideale, gebalanseerde lewe binne die raam van die hemel en die Okeanosrivier, sodat die siel van die gevalle held hierdeur geinspireer word om na die hoer sfere waar die gode woon, te vertrek.
Die gedig skep die suggestie dat 'n mens in die gedig begrawe is: 'Geen mens het jou weer gesien nadat ek jou in die gedig begrawe het nie'.
Aangesien identifisering veral met die karakters in 'n verhaal verband hou, word die skeppingselement vervolgens behandel deur aandag te gee aan die keuse, skep en voorstelling van karakters en die vertelproses.
n Gedig soos "gifappelink" skep ook 'n fasiele indruk.
Die Nasionale Geslagsgelykheidsbeleid se die Regering sal streef "om meganismes te skep vir die bereiking van geslagsbalans in regeringsinstansies en komitees, openbare administrasie, die regstelsel en enige ander besluitnemingsliggame".
CDs by Glamorgan heavy metallers Ashokan and a Skep album followed.
Die Nasionale Geslagsbeleid se die Regering sal streef "om meganismes te skep vir die bereiking van geslagsbalans in regeringsinstansies en komitees, openbare administrasie, die regstelsel en enige ander besluitnemingsliggame".
Soms skep 'n rymwoord of twee die gevoel van gedwongenheid ("om die akker vir die beetoes te rooi") of is daar 'n fasiele beskrywing van byvoorbeeld 'n wolkie, maar in die geheel gesien, is dit 'n welkome bydrae tot laatwerk in Afrikaans--soos Johann de Lange op die agterplat aandui.
Kunswerke waarin plat vlakke agtermekaar gerangskik word om 'n driedimensionele beeld te skep, word steeds dioramas genoem.
A bilingual label established in 2000 by Skep frontman Dai Lloyd, the Cardiff-based label put out several great CDs in the following four years, including Dim Apathi, an acclaimed compilation CD featuring up-and-coming Welsh artists.
Die dialoog tussen Larey en Berta skep soms 'n geforseerde indruk, terwyl dit dikwels klink asof Larey dele uit 'n terapiehandleiding aanhaal.