slicer amplifier

slicer amplifier

[′slīs·ər ‚am·plə‚fī·ər]
(electronics)