subtropical easterlies

subtropical easterlies

[‚səb′träp·ə·kəl ′ēs·tər‚lēz]
(meteorology)