symmetrical O attenuator

symmetrical O attenuator

[sə′me·trə·kəl ′ō ə‚ten·yə‚wād·ər]
(electronics)
An O attenuator in which the impedance near the input terminals equals the corresponding impedance near the output terminals.
Full browser ?