tetrode thyratron

tetrode thyratron

[′te‚trōd ′thī·rə‚trän]
(electronics)
A thyratron with two control electrodes. Also known as gas tetrode.