undetermined multipliers

undetermined multipliers

[¦ən·di′tər·mənd ′məl·tə‚plī·ərz]
(mathematics)