word-addressable computer

word-addressable computer

[′wȯrd ə¦dres·ə·bəl kəm′pyüd·ər]
(computer science)
Mentioned in ?